Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.

Oferujemy obszerny wachlarz różnych form pomocy, dotyczących problemów związanych, z szeroko pojmowanym, zdrowiem psychicznym.

O nas

Jesteśmy placówką oferującą obszerny wachlarz różnych form pomocy, dotyczących problemów związanych, z szeroko pojmowanym, zdrowiem psychicznym.


Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem, wsparciem, rehabilitacją i edukacją osób z chorobami czy zaburzeniami psychicznymi lub trudnościami emocjonalnymi. Stałe kształcenie się naszego zespołu oraz superwizja naszej pracy, zapewniają wysoką jakość świadczonych przez nas usług.
Wszelkie świadczenia w Centrum są udzielane na podstawie kontraktu z NFZ.
Aby skorzystać nieodpłatnie z naszej oferty należy:

 • skontaktować się z nami osobiście (bezpośrednio lub telefonicznie) – w wyjątkowych sytuacjach za pośrednictwem bliskich – w celu uzgodnienia terminu spotkania
 • być objętym ubezpieczeniem zdrowotnym
 • planując wizytę u psychologa – posiadać skierowanie od lekarza (rodzinnego lub innego specjalisty). Spotkanie z psychiatrą nie wymaga posiadania skierowania.

Nasza misja

Centrum Zdrowia Psychicznego „Staszica” jest specjalistyczną, niepubliczną placówką medyczną oferującą kompleksową pomoc osobom dorosłym cierpiącym z powodu zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

Zapewniamy profesjonalną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, poradnictwo oraz leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, oparte na osiągnięciach współczesnej medycyny i psychoterapii.

Głównym celem działalności Centrum jest promocja zdrowia psychicznego wśród naszych pacjentów poprzez świadczenie usług medycznych/psychologicznych najwyższej jakości. Pracownicy zespołu terapeutycznego pracują pod stałą superwizją.

USŁUGI

Oferujemy pomoc w trzech poradniach


Poradnia psychologiczna

Poradnia Psychologiczna zapewnia opiekę ambulatoryjną osobom w wieku powyżej 18 roku życia, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz różnymi trudnościami emocjonalnymi.

Pierwsza wizyta w Poradni Psychologicznej jest możliwa jedynie na podstawie skierowania od lekarza – rodzinnego lub innego specjalisty (możliwe jest też np. skierowanie uzyskane od psychiatry w czasie wizyty w naszej Poradni Zdrowia Psychicznego)

Najczęściej zgłaszają się do nas osoby cierpiące na :

 • depresję
 • zaburzenia lękowe (nerwice): lęk napadowy (paniczny), natręctwa, fobie społeczne, lęk społeczny
 • psychozy: schizofrenia i inne zaburzenia urojeniowe, choroba maniakalno – depresyjna
 • zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia)
 • trudności emocjonalne, które utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie w relacjach z bliskimi, w związkach emocjonalnych, w miejscu pracy

W ramach Poradni Psychologicznej odbywają się:

 • spotkania konsultacyjne – jedno lub kilka spotkań (zależnie od sytuacji i potrzeb), służących ocenie bieżących problemów oraz możliwości i sposobów udzielenia pomocy
 • spotkania diagnostyczne – służą wykonaniu różnych testów psychologicznych, niezbędnych do postawienia diagnozy i planowania dalszej pomocy
 • spotkania terapeutyczne – w ich trakcie prowadzone są sesje psychoterapii indywidualnej lub terapii wspierającej

Wizyty w PZP ustalane są osobiście. Po zgłoszeniu się do Poradni i wpisaniu na listę osób oczekujących na wizytę, jej termin ustalany jest w rozmowie z psychologiem.

Ze względu na limity wyznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia możliwy jest wydłużony okres oczekiwania na realizację poszczególnych świadczeń.

Poradnia Psychologiczna ściśle współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Zespołem Leczenia Środowiskowego.

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego zapewnia opiekę ambulatoryjną osobom w wieku powyżej 18 roku życia, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi.

Wizyta u psychiatry w ramach Poradni nie wymaga skierowania.

Najczęściej zgłaszają się do nas osoby cierpiące na:

 • depresję
 • zaburzenia lękowe (nerwice): lęk napadowy (paniczny), natręctwa, fobie społeczne, lęk społeczny
 • psychozy: schizofrenia i inne zaburzenia urojeniowe, choroba maniakalno – depresyjna
 • zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia)
 • zaburzenia otępienie (choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe)

Diagnostyka w ramach PZP obejmuje:

 • badanie psychiatryczne
 • badanie psychologiczne
 • badania dodatkowe: laboratoryjne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny

Formy terapii dostępne w PZP:

 • farmakoterapia
 • porady psychologiczne
 • psychoterapia indywidualna

Wizyty w PZP ustalane są osobiście - bezpośrednio lub telefonicznie - na określony dzień i godzinę.

W ramach Poradni istnieje możliwość skorzystania z wizyt domowych. Są one przewidziane dla osób, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia zgłoszenie się do Poradni. Wizyty domowe umawiane są wyłącznie osobiście przez osobę zainteresowaną lub opiekuna, na podstawie decyzji kierownika PZP. W celu uzgodnienia terminu wizyty domowej wymagane jest wcześniejsze spotkanie w Poradni z opiekunem lub osobą bliską. Spotkanie to służy wstępnemu określeniu wskazań do planowanej wizyty i potrzeb pacjenta.

Ze względu na limity wyznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia możliwy jest wydłużony okres oczekiwania na realizację poszczególnych świadczeń.

Zespół leczenia środowiskowego

Główny cel działania zespołu to pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w ich środowisku poprzez:

 • kształtowanie i wzmacnianie samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania, zmienionego przez chorobę psychiczną
 • dostarczanie pomocy i wsparcia psychicznego
 • pomoc w zapobieganiu nawrotom choroby i pobytom w szpitalu
 • pomoc w załatwianiu spraw socjalnych (renty, zasiłki, sprawy mieszkaniowe)
 • pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy

Kierownikiem zespołu jest lekarz psychiatra, zaś jako terapeuci w zespole pracują lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki, pedagog.

Terapeuta utrzymuje kontakty z pacjentem, rodziną, środowiskiem pacjenta, leczącymi lekarzami, odpowiednimi placówkami leczniczymi (szpital, poradnia) oraz innymi instytucjami (pomoc społeczna ,urzędy zatrudnienia itp.) W razie potrzeby terapeuci zespołu pomagają także w rozwiązywaniu problemów rodzinnych podopiecznych.

Każda osoba objęta opieką zespołu ma swojego terapeutę. Spotkania terapeutów oraz osób objętych opieką zespołu odbywają się w miejscu zamieszkania tych osób, bądź w siedzibie zespołu. W razie potrzeby każdy z pracowników zespołu służy swoją wiedzą innym członkom zespołu (każda z osób objętych opieką zespołu może zawsze uzyskać pomoc psychologa, lekarza psychiatry, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego bądź pielęgniarki). W ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku) jeden z pracowników zespołu stale dyżuruje przy telefonie w siedzibie zespołu, odpowiada na pytania, pomaga w rozwiązywaniu nagłych problemów, w sytuacjach kryzysowych.

Opieką Zespołu mogą być objęte osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy, z inicjatywy rodziny kierowane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz organy pomocy społecznej i inne organizacje społeczne. Do objęcia opieką niezbędne jest podpisanie przez pacjenta zgody na współpracę z ZLŚ.

WYKAZ PRACOWNIKÓW

Specjaliści 10

Marta Daniluk-Truszkowska – dr nauk medycznych, specjalista psychiatra;

Dorota Grynaszewska – specjalista psychiatra;

Walenty Korcz – dr nauk medycznych, specjalista psychiatra, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 494);

Anna Holiczer – specjalista psychiatra, psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behavioralnej (ceryfikat nr 75);

Agnieszka Mirończuk – specjalista psychiatra;

Justyna Piłasiewicz – specjalista psychiatra;

Piotr Rutkowski – specjalista psychiatra;

Jan Dariusz Wysocki – specjalista psychiatra;

Wojciech Popławski - psycholog kliniczny;

Agnieszka Presnarowicz - psycholog;

Specjaliści 10

Agnieszka Wróblewska – lekarz psychiatra;

Anna Andrusiewicz – psycholog, psychoterapeuta;

Barbara Kuklo – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 462);

Marzena Kurowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 116);

Kinga Jaromińska – psycholog, psychoterapeuta z certyfikatem Instytutu Terapii Gestalt (ceryfikat nr 265)

Justyna Kowalczuk – psycholog, psychoterapeuta

Ewa Agnieszka Matwiejuk – mgr pielęgniarstwa, psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behavioralnej (ceryfikat nr 81), terapeuta środowiskowy;

Marcin Marzec – psycholog, psychoterapeuta;

Agnieszka Pietrowicz - psycholog, psychoterapeuta;

Iza Kumaniecka - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta;

Specjaliści 9

Jolanta Obidzińska – psycholog, psychoterapeuta;

Anna Orłowska – psycholog, psychoterapeuta;

Agnieszka Popławska – pedagog, psychoterapeuta;

Magdalena Popławska – psycholog, psychoterapeuta;

Katarzyna Walesiuk – mgr pedagogiki, psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behavioralnej (certyfikat nr 86), terapeuta środowiskowy;

Monika Zys – psycholog, psychoterapeuta;

Klaudia Iza Bielska – mgr pedagogiki, pielęgniarka psychiatryczna, terapeuta środowiskowy;

Jadwiga Abrycka – pielęgniarka psychiatryczna, terapeuta środowiskowy;

Zofia Wierzbicka - mgr nauk prawnych - kierownik placówki.

Cennik

Poza NFZ

150 zł Porada lekarska diagnostyczna

100 zł Porada lekarska terapeutyczna

50 zł Porada lekarska receptowa

120 zł Sesja psychoterapii

100 zł Porada psychologiczna

120 zł Wizyta domowa

60 gr strona Kopia dokumentacji medycznej

KONTAKT

Białystok, ul. Marjańskiego 3 lok. 104

+48 85 740 43 31

staszica3@op.pl